mobil:  796 613 943      e-mail: syndykczekanski@poczta.pl,    czekanski@poczta.fm   

 

NIERUCHOMOŚC KOMERCYJNA W CHRZĄSTOWIE K/MIELCA   

 

Syndyk posiada do sprzedaży nieruchomość gruntowo-budynkową położoną w m. Chrząstów, gmina Mielec, pow. mielecki, województwo podkarpackie.

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 467/2 o pow. 0,81 ha – zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej o pow. 1553,60 m2, z częścią biurowo-socjalną i mieszkalną wraz z dobudowaną wiatą oraz budynkiem portierni, ujętych w KW TB1M/00042636/8 - Sąd Rejonowy w Mielcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.114.048,00 zł.

Podstawowe warunki uczestnictwa w przetargu:

1.Złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. J.Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, do 31 października 2019 r.

 1. Dokonanie wpłaty kwoty wadium 10 % na rachunek masy upadłości w terminie do 31.10.2019r.
 2. Otwarcie i rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. J.Kustronia 4, w dniu 12 grudnia 2019r o godz. 10,00 w sali nr 29 /IV piętro/.

Przedmiot oraz pełny regulamin przetargu do dyspozycji po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem.

Kontakt telefoniczny: 796 613 943.

 

WARUNKI I PRZETARGU- V GUp 292/18

 

Niniejszy dokument określa przedmiot i regulamin I przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowo-budynkowej położonej w m. Chrząstów, gmina Mielec, pow. mielecki, województwo podkarpackie, w postępowaniu upadłościowym Ewy Gorczycy prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydziale V Gospodarczym Sekcji ds Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych pod sygnaturą V GUp 292/18.

PRZEDMIOT PRZETARGU

 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 467/2 o pow. 0,81 ha – zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną i mieszkalną wraz z dobudowaną wiatą oraz budynkiem portierni, ujętej w KW TB1M/00042636/8 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Mielcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.114.048,00 zł i jest równa cenie oszacowania dla wymuszonej sprzedaży dokonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w lutym 2019r.

REGULAMIN PRZETARGU

1.Złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości, spełniającej niniejsze warunki regulaminu przetargu w kopercie z dopiskiem: ”Przetarg-sygn. akt V GUp 292/18 – nie otwierać”, umieszczonej w drugiej większej kopercie i doręczenie bezpośrednio lub przesłanie na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. J.Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, najpóźniej do 31 października 2019 r.

Dla zachowania terminu do złożenia ofert liczy się data wpływu, a nie data nadania przesyłki.

2.Oferta powinna zawierać:

- nazwę (imię i nazwisko), status prawny, siedzibę lub miejsce zamieszkania oferenta, numer dowodu osobistego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo aktualny wyciąg z właściwego rejestru, PESEL, REGON, NIP),

- oferowaną cenę określoną w złotych polskich bez dodatkowych warunków lub zastrzeżeń,

- pisemne zobowiązanie, że cała oferowana cena zakupu zostanie wpłacona na rachunek masy upadłości najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, z zaliczeniem kwoty uprzednio wpłaconego wadium - pod rygorem niedopuszczenia do przetargu,

- pisemne zobowiązanie oferenta do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży,

- oświadczenie oferenta o tym, że zapoznał się ze stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym przedmiotu przetargu i nie zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń, a także, że uznaje, iż do transakcji kupna-sprzedaży w postępowaniu upadłościowym następuje wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wg art. 558 k.c.,

- kopię dowodu wpłaconego wadium,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu, spełnia je i akceptuje,

- podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta na ofercie i oświadczeniach,

- wymagane prawem stosowne zezwolenia i zgody na nabycie nieruchomości, jeżeli ze względu na nabywcę i przedmiot przetargu są one prawem wymagane,

- wskazanie pisemne rachunku oferenta do zwrotu wadium.

 1. Dokonanie wpłaty kwoty wadium w wys. 10 % ceny wywoławczej tj.: 111.405,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości Ewy Gorczycy prowadzony w Banku PBS Sanok, numer rachunku 06 8642 1083 2002 8331 2779 0001 w terminie do składania ofert /liczy się data uznania rachunku bankowego masy/ i załączenie dowodu wpłaty do oferty pod rygorem jej odrzucenia. Na przelewie należy wskazać:

Adresata: Ewa Gorczyca, Krosno oraz tytuł: „ Nabycie nieruchomości Chrząstów w postępowaniu V GUp 292/18”.

 1. Oferty nie zawierające wpłaty wadium są odrzucane bez względu na oferowaną cenę i nie są dopuszczane do dalszego postępowania przetargowego.
 2. Oferty nie spełniające choćby jednego z warunków określonych w pkt. 2 nie będą rozpoznawane.
 3. Otwarcie i rozpoznanie złożonych ofert i wybór przez Syndyka oferty zawierającej najwyższą oferowaną cenę nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. J.Kustronia 4, nie wcześniej niż 7 dni od daty - terminu składania ofert, w terminie, który będzie obwieszczony wraz z ogłoszeniem o przetargu w MSIG.
 4. Wszyscy oferenci zostaną pisemnie poinformowani o wyniku przetargu, wyborze oferty lub zamknięciu przetargu bez wyboru oferty, w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Wybór oferty nie niższej niż cena wywoławcza, jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.
 6. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia przynajmniej jednej oferty spełniającej warunki niniejszego regulaminu.
 7. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
 8. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w terminie ustalonym przez syndyka, nie później niż w ciągu 4 miesięcy od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-Komisarza. Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
 9. Prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego przysługuje syndykowi.
 10. Jeżeli z winy oferenta nie dojdzie do zawarcia umowy, nie może on uczestniczyć w nowym przetargu i może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.
 11. Cena nabycia ustalona w przetargu pomniejszona o wadium powinna zostać zapłacona w złotych polskich przed podpisaniem umowy notarialnej. Wskazany przez syndyka rachunek bankowy musi być uznany całą należną kwotą najpóźniej w przeddzień podpisania umowy.
 12. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium to przepada w przypadkach gdy pomimo zatwierdzenia oferty przez Sędziego-Komisarza oferent nie wpłaci pozostałej kwoty ceny nabycia przed datą aktu notarialnego lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka /pkt 11 i 14 warunków przetargu/, jak również gdy nie dojdzie do umowy sprzedaży z innych przyczyn leżących po stronie oferenta.
 13. Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 14. Zgodnie z treścią przepisu art. 313 ustawy pr.up. sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.
 15. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn, bądź zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.

Przedmiot oraz regulamin przetargu będą do dyspozycji oferentów po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem terminu oględzin. Kontakt telefoniczny: 796 613 943.