mobil:  796 613 933      e-mail: syndykczekanski@poczta.pl,    czekanski@poczta.fm   

 

DZIAŁKI W ORZECHÓWCE

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie  Wydziale V Gospodarczym pod sygn.V GUp 112/18, posiada do sprzedaży w trybie z wolnej ręki udział 1/3 trzech działek w miejscowości Orzechówka, gmina Jasienica Rosielna ,powiat brzozowski, województwo podkarpackie.

Przedmiot sprzedaży: udział 1/3 w prawie własności działek:

-  działki nr ew. 489 za cenę minimalną: 1.100,00 zł,

-  działki nr ew  682 za cenę minimalną: 1.027,00 zł,

-  działki nr ew. 705 za cenę minimalną: 1.137,00 zł,

objętych wspólną księgą wieczystą KW KS1B/ 0 KS1B/00029260/3 prowadzoną w Sądzie  Rejonowym w Brzozowie.

Jest to spadek przypadający trzem siostrom po zmarłym bracie. Tak więc zainteresowany może kupi wszystkie udziały jednym aktem notarialnym, od 3 sprzedających. Dlatego też w dziale II w/w księgi wieczystej występuje niezgodność wpisu z rzeczywistym stanem prawnym w odniesieniu do właściciela.

 

Opis działki nr 489.

Działka  o pow. 4000 m2, niezabudowana, zlokalizowana w peryferyjnej części wsi Orzechówka, gm. Jasienica Rosielna. Teren działki jest zróżnicowany, mocno pochyły ze skarpami we wschodniej i zachodniej części działki, stanowiąc część wąwozu pokrytego trawą oraz samosiewami drzew i krzewów o niskiej wartości użytkowej. Kształt działki nieregularny, wieloboczny. Działka nie posiada dostępu do dróg.

Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez działki sąsiednie. Bezpośrednie i dalsze otoczenie działki

stanowią nieruchomości rolne oraz pokryte samosiewami drzew. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia

infrastruktury technicznej. Współczynnik bonitacji gleby wynosi 0,13 – bardzo słaba jakość bonitacyjna gleby.

Dane z rejestru gruntów: PsV-012, PsVI-0,18; Lzr-PsV-0,10 ha.

 

Opis działki nr 682.

Działka  pow. 1400 m2, niezabudowana, zlokalizowana w peryferyjnej części wsi Orzechówka,

  1. Jasienica Rosielna. Teren działki jest lekko pochyły w kierunku wschodnim, w większości pokryty trawą

oraz samosiewami drzew i krzewów wzdłuż północno-wschodniej granicy. Kształt działki nieregularny,

wieloboczny. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej, łączącej się z drogą gminną częściowo utwardzoną.

Bezpośrednie otoczenie działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz ciek wodny. W bliskim

i dalszym sąsiedztwie działki zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz

nieruchomości rolne. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Współczynnik

bonitacji gleby wynosi 0,59 – słaba jakość bonitacyjna gleby.

Dane z rejestru gruntów: RIVb – 0,12; PsIV-0,02 ha.

 

Opis działki  nr 705.

Działka  o pow. 1100 m2, niezabudowana, zlokalizowana w peryferyjnej części wsi Orzechówka,

  1. Jasienica Rosielna. Teren działki jest lekko pochyły w kierunku południowo-wschodnim, w całości pokryty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej, łączącej się z drogą gminną częściowo utwardzoną. Południowo-zachodnie naroże działki przecina napowietrzna linia

elektroenergetyczna. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią nieruchomości rolne oraz droga gruntowa.

W bliskim i dalszym sąsiedztwie działki zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości rolne. Działka posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Współczynnik bonitacji gleby wynosi 0,65 – słaba jakość bonitacyjna gleby.

Dane z rejestru gruntów RIVb-0,11 ha

 

Sposób sprzedaży: Zainteresowany składa syndykowi ofertę zakupu, którą syndyk przedkłada do zatwierdzenia do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, co stanowi warunek podpisania aktu notarialnego sprzedaży. Koszty sprzedaży pokrywa Kupujący.

Sprzedawane działki leżą w obszarze, dla którego brak  obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a wszelkie decyzje są wydawane w oparciu o przepisy szczególne / obowiązują ograniczenia w obrocie ziemią-prawo pierwokupu Skarb Państwa/.

Kontakt: 796 613943, e-mail: syndykczekanski@opoczta.pl lub  czekanski@poczta.fm

 

operat Orzechówka