mobil:  796 613 943      e-mail: syndykczekanski@poczta.pl,    czekanski@poczta.fm   

 

Działki w Krościenku Wyżnym k/Krosna

 

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie  posiada do sprzedaży udziały  w prawie własności działek w m. Krościenko Wyżne, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Właścicielami udziałów są  członkowie rodziny jako spadek, tak więc zainteresowany może kupi wszystkie udziały jednym aktem notarialnym, od kilku sprzedających.

Przedmiot sprzedaży przez syndyka: udziały w prawie własności działek w nowych niższych cenach:

-  działki nr ew. 853,   udział 1/1 za cenę minimalną: 3.639,00 zł,

-  działki nr ew. 876/2 udział 4/6 za cenę minimalną: 1,156,00 zł,

-  działki nr ew. 887/2 udział 4/6 za cenę minimalną: 3.371,00 zł,

-  działki nr ew. 2201, udział 4/6 za cenę minimalną:      59,00 zł.

Dla w/w działek nie jest prowadzona księga wieczysta.

Działka ewid. nr 853

o pow. 3130 m2, rodzaj użytków: ŁIII, niezabudowana, zlokalizowana w peryferyjnej części wsi Krościenko Wyżne, w średniej odległości od zabudowań. Teren działki jest płaski w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew i krzewów w części centralnej. Kształt działki regularny, wydłużony, czworokątny. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową, dojazdową do pól uprawnych. W południowej części działki usytuowany jest słup elektroenergetyczny z linią napowietrzną przecinającą działkę w kierunku z północnego wschodu na południowy

zachód, a w części północnej teren działki przecina druga linia elektroenergetyczna w kierunku z północnego zachodu na południowy wschód. Dodatkowo północną część działki przecina sieć telekomunikacyjna. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią nieruchomości rolne, rzeka Ślączka oraz droga gruntowa od południa. W otoczeniu dalszym zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieruchomości gruntowe niezabudowane i rolne. Działka posiada częściowe

uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej.

 

Działka ewid. nr 876/2

o pow. 3781 m2, rodzaj użytków; RIV-0,1662, ŁIII-0,2119, niezabudowana, zlokalizowana w peryferyjnej części wsi Krościenko Wyżne, w średniej odległości od zabudowań. Teren działki jest płaski w całości uprawiany rolniczo. Kształt działki regularny, wydłużony, czworokątny. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową, dojazdową do pól uprawnych. Południową i centralną część działki przecinają linie elektroenergetyczne w kierunku z północnego zachodu na południowy wschód. Dodatkowo północną część działki przecina sieć telekomunikacyjna. Bezpośrednie otoczenie działki

stanowią nieruchomości rolne, rzeka Ślączka oraz droga gruntowa od południa. W otoczeniu dalszym zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieruchomości gruntowe niezabudowane i rolne. Działka posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej.

Działka ewid. nr 887/2

o pow. 4085 m2, rodzaj użytków: RIIIa-0,1507, RIIIb-0,2578, niezabudowana, zlokalizowana w peryferyjnej części wsi Krościenko Wyżne, w bliskiej odległości od zabudowań. Teren działki jest płaski w całości uprawiany rolniczo. Kształt działki regularny, wydłużony, czworokątny. Dojazd do nieruchomości odbywa się od północy drogą gruntową, dojazdową do pól uprawnych i od południa drogą asfaltową. Południowo-wschodnie naroże działki przecina linia telekomunikacyjna.

Bezpośrednie otoczenie działki stanowią nieruchomości rolne oraz drogi dojazdowe. W bliskim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa, a w dalszym zlokalizowane są nieruchomości gruntowe niezabudowane i rolne oraz rzeka Ślączka. Działka posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej.

Działka ewid. nr 2201

o pow. 138 m2, rodzaj użytków: PsIII, niezabudowana, zlokalizowana w pośredniej części wsi Krościenko Wyżne, w bliskiej odległości od zabudowań. Teren działki jest płaski, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew i krzewów w części południowej. Kształt działki regularny, trójkątny. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane, rzeka Wisłok oraz droga gruntowa od północy. W otoczeniu dalszym zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.

 

Sposób sprzedaży:Konkurs ofert w postępowaniu V GUp 12/19 - na stronie aktualności

 

 1. KONKURS NA DOM Z DZIAŁKĄ W KROŚCIENKU WYŻNYM

 

 KONKURS OFERT – sygn. V GUp 12/19

 

Syndyk masy upadłości Elżbiety Fejkiel w postępowaniu prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydziale V Gospodarczym Sekcji ds Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych pod sygnaturą V GUp 12/19,  ogłasza  konkurs ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki  nieruchomości gruntowo-budynkowych  położonych w Krościenku Wyżnym, gmina Korczyna, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 1. Przedmiotem sprzedaży jest:

- prawo własności nieruchomości gruntowej - działki nr ew. 853 o pow. 0,313 ha w m. Krościenko Wyżne – wg dokumentu AWZ 12657/713, w minimalnej cenie: 3.639,00 zł,

- udział 1/2 w prawie własności prawa własności nieruchomości gruntowo-budynkowej - działki nr ew. 3713/ o pow. 0, 0679 ha w m. Krościenko Wyżne – objętej KW KS1K/00107292/6, w minimalnej cenie: 55.661,00 zł,

- udział 4/6 w prawie własności działki nr ew.  876/2, o pow. 0,3781 w m. Krościenko Wyżne - wg dokumentu AWZ 12395/454, w minimalnej cenie: 1.156,00 zł,

- udział 4/6 w prawie własności działki nr ew. 887/2, o pow. 0,4085 w m. Krościenko Wyżne - wg dokumentu AWZ 12395/454, w minimalnej cenie: 3.371,00 zł,

- udział 4/6 w prawie własności działki nr ew.  2201 o pow. 0,0138, w m. Krościenko Wyżne - wg dokumentu AWZ 12395/454, w minimalnej cenie: 59,00 zł,

- udział 4/6 w prawie własności działki nr ew.  2217 o pow. 0,2366 , w m. Krościenko Wyżne - wg dokumentu AWZ 12395/454, w minimalnej cenie: 14.925,00 zł.  

Udziały w prawach własności nieruchomości mogą być sprzedane łącznie lub oddzielnie.

WARUNKI KONKURSU

1.Ofertę nabycia kierowaną do Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych i zatytułowaną: ”Oferta w konkursie sygn. akt V GUp 12/19” w zamkniętej kopercie należy złożyć w drugiej większej kopercie adresowanej na:  Syndyk Krzysztof Czekański i przesłać na adres: Kancelaria Syndyka i Nadzorcy Sądowego Krzysztof Czekański, ul. Szklarska 61; 38-400 Krosno, najpóźniej do 31 marca  2020 r.

Liczy się data wpływu oferty.

 1. Oferta powinna zawierać:

- nazwę (imię i nazwisko), status prawny, siedzibę lub miejsce zamieszkania oferenta, seria i numer dowodu osobistego, wpis do CEIDG lub wyciąg z KRS, Pesel, Regon, NIP),

- oferowaną cenę spełniającą wymóg ceny minimalnej określoną w złotych polskich bez dodatkowych warunków lub zastrzeżeń,  

- pisemne zobowiązanie, że cała oferowana cena zakupu zostanie wpłacona na rachunek masy upadłości przed podpisaniem umowy sprzedaży,

- pisemne zobowiązanie oferenta do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat i podatków związanych  z zawarciem umowy sprzedaży,

- podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,

- wymagane prawem stosowne zezwolenia i zgody na nabycie nieruchomości, jeżeli ze względu na nabywcę lub przedmiot przetargu są one prawem wymagane.

 1. Otwarcie i rozpoznanie złożonych ofert i wybór przez Syndyka najkorzystniejszej z nich nastąpi w dniu 6 kwietnia  2020 r.
 2. Wybór oferty będzie prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego- Komisarza.
 3. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.
 4. Wybrana oferta musi zawierać cenę minimalną.
 5. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w terminie ustalonym przez syndyka, nie później niż w ciągu 4 miesięcy od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-Komisarza.
 6. Prawo wyboru notariusza do podpisania aktu notarialnego przysługuje syndykowi.
 7. Cena nabycia ustalona w zatwierdzonej ofercie powinna zostać zapłacona w złotych polskich przed podpisaniem umowy notarialnej. Wskazany przez syndyka rachunek bankowy musi być uznany całą należną kwotą najpóźniej w przeddzień podpisania umowy.
 8. Oferta, która nie została zatwierdzona przez sędziego komisarza, przestaje wiązać oferenta.
 9. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyn.

Warunki Konkursu będą dostępne na stronie syndyk-krosno.eu.

Przedmiot oraz warunki konkursu będą do dyspozycji oferentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Kontakt telefoniczny: 796 613 943.

Koszty  aktu notarialnego oraz PCC ponosi Kupujący.

Wzór dokumentu dla składającego ofertę można pobrać tutaj: wzór oferty

 

 

Kontakt: 796 613943, e-mail: syndykczekanski@opoczta.pl lub  czekanski@poczta