mobil:  796 613 943      e-mail: syndykczekanski@poczta.pl,    czekanski@poczta.fm   

 

NIERUCHOMOŚĆ BUDYNKOWA W CENTRUM JASŁA

 

                                                                                 

Syndyk masy upadłości PBK Sp. z o.o., w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Jaśle, ul. Bednarska 6 w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Krośnie Wydziale V Gospodarczym pod sygnaturą V GUp 1/15.                                                                                           

sprzedaje w trybie przetargu ofertowego

nieruchomość gruntowo-budynkową upadłego PBK  położoną w Jaśle przy ul. Bednarskiej 6, obręb nr 8: Dzielnica Centrum.

Na przedmiot sprzedaży składają się:

 1. a) prawo własności gruntu-działki nr 445/4, o pow. 0,0765  ha w Jaśle przy ul. Bednarskiej 6, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/ 00069158/5,
 2. b) prawo własności budynku o charakterze administracyjno-biurowo-handlowym o pow. 924 m2  posadowionego na w/w działce, stanowiące odrębny przedmiot własności.

Przedmiot sprzedaży został opisany i oszacowany w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego w lipcu 2014 roku na wartość 2.689.000,00 zł.

Aktualna minimalna cena nieruchomości w postępowaniu upadłościowym wynosi: 1.600.000,00 zł  / podatek vat zwolniony/.

 

Opis nieruchomości

 

Budynek administracyjno-biurowo-handlowy o pow. 924m2 jest obiektem 5-kondygnacyjnym, wybudowanym w technologii tradycyjnej: fundamenty żelbetowe, ściany murowane, stropy żelbetowe, stropodach żelbetowy, pokrycie z papy na płytach korytkowych. Ślusarka drzwiowa zewnętrzna oraz okienna w części handlowo-usługowej aluminiowa, okna w części biurowej z pcv.


Wykończenie wewnętrzne: ściany tynkowane i malowane, posadzki z płytek, paneli i wykładzin. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania , teletechniczna, internetową.


Stan techniczny budynku : elementy konstrukcyjne bez uszkodzeń, elementy wykończeniowe w dobrym stanie. Przyziemie i parter stanowią lokale usługowo-handlowe w tym: 4 lokale o powierzchni powyżej 50m2 oraz 3 lokale o powierzchni 20m2. Obecnie prawie wszystkie lokale mają najemców, ale z krótkimi okresami wypowiedzeń.


Pozostałe pomieszczenia biurowe o pow.523m2 znajdujące sie na 3-ch pozostałych kondygnacjach, składają się z 32 pomieszczeń biurowych o wielkości od 10 do 22m2. Obecnie ok.90% pomieszczeń jest wynajęta, również z miesięcznymi okresami wypowiedzeń.


Budynek jest usytuowany w centrum miasta w bezpośredniej bliskości urzędów i instytucji miejskich.
Do nieruchomości należy teren o powierzchni 0,0765ha, który jest użytkowany jako miejsca parkingowe z bezpośrednim wjazdem z  ulicy miejskiej Bednarska.

 

Warunki przetargu:

Niniejszy dokument określa przedmiot i warunki przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowo-budynkowej Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Jaśle w upadłości likwidacyjnej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Krośnie Wydziale V Gospodarczym pod sygnaturą V GUp 1/15.

 

PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem sprzedaży w niniejszym przetargu jest nieruchomość gruntowo-budynkowa PBK Jasło Sp. z o.o. w Jaśle, położona w Jaśle przy ul. Bednarskiej 6, obręb nr 8: Dzielnica Centrum.

Na przedmiot sprzedaży składają się:

 1. a) prawo własności gruntu-działki nr 445/4, o pow. 0,0765 ha w Jaśle, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/ 00069158/5,
 2. b)   prawo własności budynku o charakterze administracyjno-biurowo-handlowym o pow. 924 m2 posadowionego na w/w działce, stanowiące odrębny przedmiot własności.

Przedmiot przetargu został opisany i oszacowany w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego w lipcu 2020 r na wartość: 1 912 902 zł.

Cena wywoławcza nieruchomości - przedmiotu sprzedaży jest niższa od ceny oszacowania i wynosi: 1 600 000,00 zł netto / podatek wat zwolniony /.

 Warunki przetargu:

 

Przetarg ma charakter pisemnych ofert i odbywa się za zasadach określonych w art. 320 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze / Dz.U. nr 60, poz.535/, do których stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks cywilny.

 

 1. Ofertę nabycia przedmiotu przetargu, spełniającą warunki określone w niniejszych Warunkach Przetargu złożoną w kopercie z dopiskiem ”Przetarg PBK Jasło-Bednarska 6, sygn. akt V GUp 1/15- nie otwierać”, należy umieścić w drugiej większej kopercie, zaadresować i przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Krośnie, Wydział V Gospodarczy, ul. Wolności 3; 38-400 Krosno, w terminie do 30 czerwca 2021 r, przy czym dla ważności oferty decyduje data wpływu do adresata.

Oferta powinna zawierać:

- nazwę (imię i nazwisko), status prawny, siedzibę lub miejsce zamieszkania oferenta, numer dowodu osobistego, zaświadczenie o wpisie albo aktualny wyciąg z właściwego rejestru, PESEL, REGON, NIP),

- oferowaną cenę określoną w złotych polskich bez jakichkolwiek warunków lub zastrzeżeń,

- pisemne zobowiązanie, że cała oferowana cena zakupu zostanie wpłacona na rachunek masy upadłości przed podpisaniem umowy sprzedaży, z zaliczeniem kwoty uprzednio wpłaconego wadium - pod rygorem niedopuszczenia do przetargu,

- pisemne zobowiązanie oferenta do pokrycia jako kupującego wszelkich opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży,

- oświadczenie oferenta o tym, że zapoznał się ze stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym przedmiotu przetargu i nie zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń,

- kopię dowodu wpłaconego wadium,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, spełnia je oraz akceptuje,

- podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta na ofercie i oświadczeniach,

- wymagane prawem stosowne zezwolenia i zgody na nabycie nieruchomości, jeżeli ze względu na nabywcę są one prawem wymagane,

- adres dla celów korespondencji w postępowaniu przetargowym, w tym adres poczty elektronicznej,

- numer rachunku oferenta dla zwrotu wadium.

 1. Dokonać wpłaty kwoty wadium w wys. 10 % ceny wywoławczej-tj. 160 000,00 zł na rachunek bankowy PBK prowadzony w Banku BNP Paribas S.A., numer rachunku 53 2030 0045 1110 0000 0402 1450 w terminie do dnia 30.06.2021r. / liczy się data uznania rachunku bankowego upadłego/ i załączenie dowodu wpłaty do oferty pod rygorem jej odrzucenia.
 2. Oferty nie zawierające potwierdzenia wpłaty wadium będą odrzucane bez względu na oferowaną cenę i nie będą dopuszczane do dalszego postępowania przetargowego.
 3. Oferty nie spełniające choćby jednego z warunków określonych w pkt. 2 i 3 nie będą rozpoznawane.
 4. Otwarcie i rozpoznanie złożonych ofert i wybór przez Syndyka najkorzystniejszej z nich nastąpi w ciągu nie mniej niż 14 dni od terminu dla składania ofert.

O terminie i miejscu przetargu oferenci którzy złożyli oferty zostaną pisemnie powiadomieni.

 1. Wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego komisarza.
 2. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia przynajmniej jednej oferty spełniającej warunki niniejszego regulaminu.
 3. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
 4. Umowa sprzedaży musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej sprzedaży ponosi kupujący.

 1. Prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży przysługuje syndykowi.
 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie 4 miesięcy od powiadomienia go przez syndyka o zatwierdzeniu jego oferty, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 3. Jeżeli z winy oferenta nie dojdzie do zawarcia umowy, nie może on uczestniczyć w nowym przetargu i może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, oraz traci wpłacone wadium.
 4. Cena nabycia ustalona w przetargu pomniejszona o wadium powinna zostać zapłacona w złotych polskich przed podpisaniem umowy notarialnej. Wskazany przez syndyka rachunek bankowy musi być uznany całą należną kwotą najpóźniej w przeddzień podpisania umowy.
 5. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium to przepada na rzecz masy upadłości PBK w razie braku wpłaty przez wygrywającego przetarg pozostałej kwoty z zaoferowanej ceny nabycia lub uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez sprzedającego.
 6. Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia zatwierdzenia oferty przez sędziego komisarza.
 7. W przypadku wpływu dwóch lub więcej ważnych ofert o zbliżonej cenie +/- 50.000,00 zł syndyk może przeprowadzić dodatkowy przetarg ustny /aukcję/.
 8. W aukcji mogą brać udział oferenci obecni na posiedzeniu osobiście lub reprezentowani przez właściwie umocowanych pełnomocników, przy czym aukcja odbywa się na następujących warunkach:
 9. a) aukcja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie powinno wynosić kwotę postąpienia lub jej wielokrotność;
 10. b) ) cenę wywoławczą aukcji będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów, którzy złożyli ważne oferty,
 11. c) postąpienie ustala się na kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),
 12. d) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą;

 

 1. e) Syndyk wybiera ofertę uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem).
 2. Oferta, która nie została zatwierdzona przez sędziego komisarza, przestaje wiązać oferenta.
 3. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn, bądź zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.

 

Warunki przetargu można przeglądać w  Wydziale V Gospodarczym Sądu Rejonowego w Krośnie, przy ul. Wolności 3 – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Przedmiot i operat szacunkowy oraz warunki przetargu będą do dyspozycji oferentów w siedzibie spółki w Jaśle, ul. Bednarska 6. Kontakt telefoniczny: 013 44 64059, 796 613 943.

 

 

Kontakt: 13 4464059, 601 589095, 796 613943.

strona www.: syndyk-krosno.eu

e-mail: pbk1@wp.pl

              syndykczekanski@opoczta.pl

              czekanski@poczta.fm

 

Wzór dokumentu dla składającego ofertę można pobrać tutaj: wzór oferty