mobil:  796 613 943      e-mail: syndykczekanski@poczta.pl,    czekanski@poczta.fm   

 

Dom z działką w Krościenku Wyżnym k/Krosna

 

 

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie  posiada do sprzedaży w trybie z wolnej ręki w formie  konkursu ofert udział ½ w prawie własności nieruchomości gruntowo-budynkowej stanowiącej działkę nr ew. nr 3713/1 objętą Księgą Wieczystą nr KS1K/00107292/6   zabudowaną budynkiem mieszkalnym w m. Krościenko Wyżne, przy ul. Południowej, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Właścicielami udziałów są  2 siostry /spadek po rodzicach/. Tak więc zainteresowany może kupić wszystkie udziały jednym aktem notarialnym, od 2 sprzedających.

 

Opis działki

Działka ewid. nr 3713/1 o pow. 679 m2, zabudowana budynkiem zlokalizowanym w centralnej części działki. Teren działki jest płaski, częściowo ogrodzony, na obszarze dojścia do budynku częściowo utwardzony betonem, a wzdłuż zachodniej granicy użytkowany jako droga dojazdowa do działki sąsiedniej, w pozostałej części pokryty trawą oraz nasadzeniami drzew i krzewów, stanowiąc przydomowy ogród. Kształt działki regularny, czworokątny. Działka nie posiada dostępu do drogi dojazdowej. Dojazd do działki odbywa się bez uregulowania prawnego poprzez działkę sąsiednią o nr ewid. 3719, przylegającą do drogi publicznej, stanowiącej ulicę Południową. Uzbrojenie działki stanowi sieć elektroenergetyczna, wodociągowa ze studni własnej, kanalizacyjna i gazowa. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna od południa

oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane z pozostałych stron. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieruchomości gruntowe niezabudowane i rolne.

Opis domu

Zabudowę działki ewid. nr 3713/1 stanowi wolnostojący budynek mieszkalny murowany, jednorodzinny, częściowo podpiwniczony, parterowy z częścią gospodarczą i dobudowanym gankiem oraz pomieszczeniem pomocniczym, łączącym część mieszkalną z częścią gospodarczą. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej budynku wynosi 88,70 m2 i obejmuje: ganek, korytarz, 3 pokoje, kuchnię, łazienkę i pomieszczenie pomocnicze.

Fundamenty budynku mieszkalnego wylewane żelbetowe, podmurówka z pustaków betonowych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane częściowo z cegły, częściowo z pustaków żużlowych na zaprawie cementowo-wapiennej.

Elewacja budynku bez izolacji, pokryta tynkiem cementowym. Stropy nad piwnicą i schody zewnętrzne wylewane żelbetowe. Strop nad parterem drewniany. Dach wielospadowy konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Rynny i rury

spustowe metalowe. Stolarka okienna drewniana, drzwi wewnętrzne drewniane płytowe, drzwi wejściowe drewniane, wrota garażowe drewniane.

Wewnątrz budynku w pomieszczeniach mieszkalnych ściany pokryte tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowane farbą emulsyjną, w 2 pokojach podłogi drewniane, w 1 parkiet. W ganku ściany obłożone boazerią, sufit obłożony kasetonami drewnianymi, posadzka betonowa pokryta linoleum. W korytarzu ściany pokryte okładziną drewnopodobną, podłoga drewniana na posadzce betonowej. W kuchni ściany otynkowane i pomalowane, podłoga drewniana na

posadzce betonowej, pokryta linoleum. W łazience ściany obłożone płytkami ceramicznymi, posadzka lastriko. W pomieszczeniu pomocniczym ściany częściowo obłożone boazerią, posadzka betonowa pokryta wykładziną. Część gospodarczą stanowi budynek gospodarczy z garażem, połączony pomieszczeniem pomocniczym z budynkiem mieszkalnym. Ściany pomieszczeń gospodarczych murowane z pustaka żużlowego, z zewnątrz i częściowo wewnątrz otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Posadzka częściowo betonowa, częściowo klepisko. Nad częścią pomieszczeń gospodarczych strop betonowy, tworzący powierzchnię strychu. Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką, nad garażem kryty papą.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową oraz gazowy podgrzewacz wody, ogrzewanie z pieca na paliwo stałe, w łazience piecyk gazowy.

Działka ewid. nr 3713/1 położona jest w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 12MM

Sposób sprzedaży: KONKURS OFERT

 KONKURS NA DOM Z DZIAŁKĄ W KROŚCIENKU WYŻNYM

  KONKURS OFERT – sygn. V GUp 12/19

 Syndyk masy upadłości Elżbiety Fejkiel w postępowaniu prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydziale V Gospodarczym Sekcji ds Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych pod sygnaturą V GUp 12/19,  ogłasza  konkurs ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki  nieruchomości gruntowo-budynkowych  położonych w Krościenku Wyżnym, gmina Korczyna, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 1. Przedmiotem sprzedaży jest:

- prawo własności nieruchomości gruntowej - działki nr ew. 853 o pow. 0,313 ha w m. Krościenko Wyżne – wg dokumentu AWZ 12657/713, w minimalnej cenie: 3.639,00 zł,

- udział 1/2 w prawie własności prawa własności nieruchomości gruntowo-budynkowej - działki nr ew. 3713/ o pow. 0, 0679 ha w m. Krościenko Wyżne – objętej KW KS1K/00107292/6, w minimalnej cenie: 55.661,00 zł,

- udział 4/6 w prawie własności działki nr ew.  876/2, o pow. 0,3781 w m. Krościenko Wyżne - wg dokumentu AWZ 12395/454, w minimalnej cenie: 1.156,00 zł,

- udział 4/6 w prawie własności działki nr ew. 887/2, o pow. 0,4085 w m. Krościenko Wyżne - wg dokumentu AWZ 12395/454, w minimalnej cenie: 3.371,00 zł,

- udział 4/6 w prawie własności działki nr ew.  2201 o pow. 0,0138, w m. Krościenko Wyżne - wg dokumentu AWZ 12395/454, w minimalnej cenie: 59,00 zł,

- udział 4/6 w prawie własności działki nr ew.  2217 o pow. 0,2366 , w m. Krościenko Wyżne - wg dokumentu AWZ 12395/454, w minimalnej cenie: 14.925,00 zł.  

Udziały w prawach własności nieruchomości mogą być sprzedane łącznie lub oddzielnie.

 WARUNKI KONKURSU

 1.Ofertę nabycia kierowaną do Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych i zatytułowaną: ”Oferta w konkursie sygn. akt V GUp 12/19” w zamkniętej kopercie należy złożyć w drugiej większej kopercie adresowanej na:  Syndyk Krzysztof Czekański i przesłać na adres: Kancelaria Syndyka i Nadzorcy Sądowego Krzysztof Czekański, ul. Szklarska 61; 38-400 Krosno, najpóźniej do 31 marca  2020 r.

Liczy się data wpływu oferty.

 1. Oferta powinna zawierać:

- nazwę (imię i nazwisko), status prawny, siedzibę lub miejsce zamieszkania oferenta, seria i numer dowodu osobistego, wpis do CEIDG lub wyciąg z KRS, Pesel, Regon, NIP),

- oferowaną cenę spełniającą wymóg ceny minimalnej określoną w złotych polskich bez dodatkowych warunków lub zastrzeżeń,  

- pisemne zobowiązanie, że cała oferowana cena zakupu zostanie wpłacona na rachunek masy upadłości przed podpisaniem umowy sprzedaży,

- pisemne zobowiązanie oferenta do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat i podatków związanych  z zawarciem umowy sprzedaży,

- podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,

- wymagane prawem stosowne zezwolenia i zgody na nabycie nieruchomości, jeżeli ze względu na nabywcę lub przedmiot przetargu są one prawem wymagane.

 1. Otwarcie i rozpoznanie złożonych ofert i wybór przez Syndyka najkorzystniejszej z nich nastąpi w dniu 6 kwietnia  2020 r.
 2. Wybór oferty będzie prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego- Komisarza.
 3. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.
 4. Wybrana oferta musi zawierać cenę minimalną.
 5. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w terminie ustalonym przez syndyka, nie później niż w ciągu 4 miesięcy od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-Komisarza.
 6. Prawo wyboru notariusza do podpisania aktu notarialnego przysługuje syndykowi.
 7. Cena nabycia ustalona w zatwierdzonej ofercie powinna zostać zapłacona w złotych polskich przed podpisaniem umowy notarialnej. Wskazany przez syndyka rachunek bankowy musi być uznany całą należną kwotą najpóźniej w przeddzień podpisania umowy.
 8. Oferta, która nie została zatwierdzona przez sędziego komisarza, przestaje wiązać oferenta.
 9. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyn.

Warunki Konkursu będą dostępne na stronie syndyk-krosno.eu.

Przedmiot oraz warunki konkursu będą do dyspozycji oferentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Kontakt telefoniczny: 796 613 943

Nieruchomość była przedmiotem wyceny opracowanej  przez biegłego rzeczoznawcę. Wartość udziału ½ sprzedawanego przez syndyka została ustalona na: 74 214 zł.

Zgodnie z ustaleniami syndyka poczynionymi z właścicielem pozostałych udziałów wyrazi on zgodę na sprzedaż swojego udziału.

Koszty  aktu notarialnego oraz PCC ponosi Kupujący.

Operat Krościenko

Wzór dokumentu dla składającego ofertę można pobrać tutaj: wzór oferty

Kontakt: 796 613943, e-mail: syndykczekanski@opoczta.pl lub  czekanski@poczta.fm