mobil:  796 613 943      e-mail: syndykczekanski@poczta.pl,    czekanski@poczta.fm   

 

Krościenko Wyżne k/Krosna - działka niezabudowana 0,3057 ha

Opis działki: Działka bez dojazdu z dróg publicznych, nieuzbrojona, w otoczeniu nieruchomości rolnych i leśnych. Wg planu zagospodarowania  70% działki oznaczone jako tereny lasów i zadrzewień, w pozostałej części jako tereny rolne, teren lekko pochyły, pokryty trawą i drzewostanem mieszanym.

KONKURS OFERT – sygn. V GUp 230/18

 

Syndyk masy upadłości Marii Kmonk w postępowaniu prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydziale V Gospodarczym Sekcji ds Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych pod sygnaturą V GUp 230/18,  ogłasza  konkurs ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej  stanowiącej działkę nr ew.1263 o pow. 0,3057 ha, położonej w miejscowości Krościenko Wyżne k/Krosna, woj. podkarpackie dla której Sąd Rejonowy w Krośnie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00077431/3, w cenie minimalnej: 3.549,00 zł,

 

WARUNKI KONKURSU

 

 1. Ofertę nabycia kierowaną do Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych i zatytułowaną: ”Oferta w postępowaniu sygn. akt V GUp 230/18” należy złożyć w zamkniętej kopercie w drugiej większej kopercie i przesłać na adres: Syndyk Krzysztof Czekański Kancelaria Syndyka i Nadzorcy Sądowego, ul. Szklarska 61; 38-400 Krosno, najpóźniej do 13 marca 2020 r.

Liczy się daty wpływu oferty do biura syndyka.

 1. Oferta powinna zawierać:

- nazwę (imię i nazwisko), status prawny, siedzibę lub miejsce zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego, wpis do CEIDG lub wyciąg z KRS, Pesel, Regon, NIP,

- oferowaną cenę spełniającą wymóg ceny minimalnej określoną w złotych polskich,  

- pisemne zobowiązanie, że cała oferowana cena zakupu zostanie wpłacona na rachunek masy upadłości przed podpisaniem umowy sprzedaży,

- pisemne zobowiązanie oferenta do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat i podatków związanych  z zawarciem umowy sprzedaży,

- podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,

- wymagane prawem stosowne zezwolenia i zgody na nabycie nieruchomości, jeżeli ze względu na nabywcę lub przedmiot przetargu są one prawem wymagane.

 1. Otwarcie i rozpoznanie złożonych ofert i wybór przez Syndyka najkorzystniejszej z nich nastąpi w dniu 16 marca 2020 r.
 2. Wybór oferty będzie prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego- Komisarza.
 3. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.
 4. Wybrana oferta musi zawierać cenę minimalną.
 5. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-Komisarza.
 6. Prawo wyboru notariusza do podpisania aktu notarialnego przysługuje syndykowi.
 7. Cena nabycia ustalona w zatwierdzonej ofercie powinna zostać zapłacona w złotych polskich przed podpisaniem umowy notarialnej na wskazany przez syndyka rachunek bankowy.
 8. Oferta, która nie została zatwierdzona przez sędziego komisarza, przestaje wiązać oferenta.
 9. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyn.

Warunki Konkursu będą dostępne na stronie syndyk-krosno.eu.

Wzór dokumentu dla składającego ofertę dostępny jest tutaj: wzór oferty

Przedmiot oraz warunki konkursu będą do dyspozycji oferentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Kontakt telefoniczny: 796 613 943.