mobil:  796 613 943      e-mail: syndykczekanski@poczta.pl,    czekanski@poczta.fm   

 

Aktualna oferta na sprzedaż nieruchomości gruntowo-budynkowej w Chrząstowie k/ Mielca w bardzo atrakcyjnej cenie i w trybie konkursu bez wadium.

Nieruchomość była wyceniona w 2019r przez biegłego rzeczoznawcę na 1.485.397,00 zł a obecna cena minimalna to tylko 800.000,00 zł.

Operat szacunkowy dostępny tutaj: Operat Chrząstów

 

WARUNKI II KONKURSU - V GUp 292/18

Niniejszy dokument określa przedmiot i regulamin II konkursu ofertowego na sprzedaż  nieruchomości gruntowo-budynkowej  położonej w m. Chrząstów pod nr 151B, gmina Mielec, województwo podkarpackie, w postępowaniu upadłościowym Ewy Gorczycy prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydziale V Gospodarczym Sekcji ds Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych pod sygn.. V GUp 292/18.

PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 467/2 o pow. 0,81 ha – zabudowanej budynkiem hali z częścią biurowo-socjalną wraz z dobudowaną wiatą oraz budynkiem portierni, ujętej w KW TB1M/00042636/8 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Mielcu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Cena minimalna nieruchomości wynosi: 800.000,00 zł / słownie: osiemset tysięcy/ i jest niższa  od ceny oszacowania dla wymuszonej sprzedaży dokonanego przez rzeczoznawcę majątkowego.

REGULAMIN KONKURSU

1.Złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości, spełniającej niniejsze warunki  regulaminu konkursu w kopercie  z dopiskiem: ”Konkurs-sygn. akt V GUp 292/18 – nie otwierać”, umieszczonej w drugiej większej kopercie i doręczenie bezpośrednio lub przesłanie na adres: Sąd  Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. J.Kustronia 4, 35-303 Rzeszów,  najpóźniej do 30 kwietnia 2020 r. Liczy się data wpływu, a nie data nadania przesyłki.

2.Oferta powinna zawierać:

- nazwę (imię i nazwisko), status prawny, siedzibę lub miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, zaświadczenie o wpisie lub wyciąg z właściwego rejestru: CEIDG,KRS, PESEL, REGON, NIP),

- oferowaną cenę określoną w złotych polskich bez dodatkowych warunków lub zastrzeżeń,  

- pisemne zobowiązanie, że cała oferowana cena zakupu zostanie wpłacona na rachunek masy upadłości najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży,

- pisemne zobowiązanie oferenta do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat i podatków związanych  z zawarciem umowy sprzedaży,

- oświadczenie oferenta o tym, że zapoznał się z regulaminem konkursu, ze stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym przedmiotu konkursu i nie zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń, a także, że uznaje, iż do transakcji kupna-sprzedaży w postępowaniu upadłościowym następuje wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wg art. 558 k.c.,

- podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli oferenta na ofercie i oświadczeniach,

- wymagane prawem stosowne zezwolenia i zgody na nabycie nieruchomości, jeżeli ze względu na nabywcę i przedmiot konkursu są one prawem wymagane.

 1. Oferty nie spełniające warunków określonych w pkt. 2 nie będą rozpoznawane.
 2. Otwarcie i rozpoznanie złożonych ofert i wybór przez Syndyka oferty zawierającej najwyższą oferowaną cenę nastąpi  w dniu 13 maja 2020r.
 3. Wybór oferty nie niższej niż cena minimalna, jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.
 4. Konkurs nie dochodzi do skutku w razie braku przynajmniej jednej oferty spełniającej warunki niniejszego regulaminu.
 5. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż cena minimalna.
 6. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w terminie ustalonym przez syndyka, nie później niż w ciągu 4 miesięcy od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-Komisarza. Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
 7. Prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego przysługuje syndykowi.
 8. Cena nabycia ustalona w konkursie powinna zostać zapłacona w złotych polskich przed podpisaniem umowy notarialnej. Wskazany przez syndyka rachunek bankowy musi być uznany całą należną kwotą najpóźniej w przeddzień podpisania umowy.
 9. Zgodnie z treścią przepisu art. 313 ustawy pr.up. sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.
 10. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyn, bądź zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Przedmiot oraz regulamin konkursu będą do dyspozycji oferentów po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem terminu oględzin. Kontakt telefoniczny: 796 613 943.