mobil:  796 613 933      e-mail: syndykczekanski@poczta.pl,    czekanski@poczta.fm   

 

 KONKURS OFERT – sygn. V GUp „of” 1/16

 

Syndyk masy upadłości Piotra Jary w postępowaniu prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Krośnie Wydziale V Gospodarczym pod sygnaturą V GUp „of” 1/16,  ogłasza  konkurs ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki  wierzytelności Piotra Jary wobec BMP Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu /KRS 0000556165/, o wartości nominalnej  4.623,11 zł,  w cenie nie niższej niż 800,00 zł/ słownie : osiemset złotych/. Wierzytelność została zasądzona prawomocnym nakazem zapłaty wydanym 15.02.2019r przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w postępowaniu VI Nc-e 2422336/18 z klauzulą prawomocności z 26.03.2019r., niewyegzekwowana w dotychczasowym postępowaniu egzekucji sądowej.

WARUNKI KONKURSU

  1. Ofertę nabycia kierowaną do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział V Gospodarczy, i zatytułowaną: ”Oferta w postępowaniu sygn. akt V GUp „of” 1/16” należy w zamkniętej kopercie złożyć do drugiej większej koperty, zaadresować i przesłać na adres: Syndyk Krzysztof Czekański Kancelaria Syndyka i Nadzorcy Sądowego, ul. Szklarska 61; 38-400 Krosno, najpóźniej do 30 kwietnia  2020 r. Liczy się daty wpływu oferty do biura syndyka.
  2. Oferta powinna zawierać:

- nazwę (imię i nazwisko), status prawny, siedzibę lub miejsce zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego, wpis do CEIDG lub wyciąg z KRS, Pesel, Regon, NIP,

- oferowaną cenę spełniającą wymóg ceny minimalnej określoną w złotych polskich,  

- pisemne zobowiązanie, że cała oferowana cena zakupu zostanie wpłacona na rachunek masy upadłości przed podpisaniem umowy sprzedaży,

- pisemne zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat i podatków związanych  z zawarciem umowy sprzedaży,

- podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,

- wymagane prawem stosowne zezwolenia i zgody na nabycie przedmiotu konkursu, jeżeli ze względu na nabywcę lub przedmiot konkursu są one prawem wymagane,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z dokumentacją nabywanych wierzytelności i nie zgłasza zastrzeżeń do jej treści, ważności i kompletności. Syndyk nie przyjmuje odpowiedzialności za wypłacalność dłużników.

  1. Otwarcie i rozpoznanie złożonych ofert i wybór przez Syndyka najkorzystniejszej z nich nastąpi w dniu 4 maja  2020 r.
  2. Wybór oferty będzie prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego- Komisarza.
  3. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.
  4. Wybrana oferta musi zawierać cenę minimalną.
  5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-Komisarza.
  6. Cena nabycia ustalona w zatwierdzonej ofercie powinna zostać zapłacona w złotych polskich przed podpisaniem umowy na wskazany przez syndyka rachunek bankowy.
  7. Oferta, która nie została zatwierdzona przez sędziego komisarza, przestaje wiązać oferenta.
  8. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu w całości lub w części m.in. w przypadku wyegzekwowania lub spłaty wierzytelności oraz bez podania przyczyn.

Do pobrania:

Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym

Klauzula do nakazu zapłaty na BMP 

Warunki Konkursu będą dostępne na stronie syndyk-krosno.eu, w zakładce „inne oferty – wierzytelności”. Kontakt telefoniczny: 796 613 943.